Aarhus Universitets segl

Dimittendundersøgelse

Formål

AU har siden 2007 gennemført en dimittendundersøgelse for at have en løbende dialog med universitetets dimittender. Undersøgelsen bidrager med viden om dimittendernes overgang til arbejdsmarkedet, arbejdsmarkedets kompetencebehov og dimittendernes videre karriereforløb. Det er helt centralt at inddrage dimittendernes perspektiv og vurderinger i den løbende udvikling af uddannelserne og tilpasning til samfundets behov.

Om undersøgelsen

Dimittendundersøgelsen på AU består af en spørgeskemaundersøgelse om 1-2 års dimittender, der siden 2018 er en integreret del af Uddannelses- og Forksningsministeriets nationale spørgeskema: Danmarks Studieundersøgelse. Der indgår dimittender fra kandidat- og professionsbacheloruddannelser samt uddannelsen i klinisk tandteknik. AU’s dimittender stilles ekstra spørgsmål i udvalgte år. I 2020 gennemførte AU parallelt en spørgeskemaundersøgelse for 5-6 års kandidatdimittender.

Som supplement til spørgeskemaresultater med dimittendernes vurderinger indsamles også registerbaserede data om dimittendernes overgang til arbejdsmarkedet og arbejdsmarkedsforhold.

Hyppighed

Danmarks Studieundersøgelse -dimittendundersøgelsen gennemføres i en 2-årig kadence, men kadencen har været forskudt og er derfor blevet gennemført både i efteråret 2020 og 2021 - og senest i efteråret 2023. De registerbaserede data opdateres løbende.

Resultaterne fra undersøgelsen formidles dels via emnerapporter i AU’s Power BI system, dels i overordnede notater med hovedresultater fra undersøgelsen.

Opfølgning

Opfølgning på undersøgelsens resultater foregår dels via det daglige, løbende kvalitetsarbejde på uddannelserne, dels via fast definerede elementer i AU’s kvalitetssystem - såsom eksempelvis årlig status på uddannelserne samt uddannelsesevaluering. Endvidere kan resultaterne inddrages i dialogen med aftagerne om arbejdsmarkedets kompetencebehov og dimittenders overgang til job.

Udvalgte data fra undersøgelsens resultater indgår endvidere som information til kommende studerende samt til understøttelse af rekrutterings- og vejledningsindsatsen, fx på bachelor.au.dk og kandidat.au.dk samt Arts karrierekatalog.