Aarhus Universitets segl

Om kvalitetsarbejdet på AU

Aarhus Universitet har udviklet en kvalitetspolitik for uddannelsesområdet, der sætter en tydelig, værdibaseret retning for arbejdet med at kvalitetssikre AU’s uddannelser. Kvalitetspolitikken tager udgangspunkt i den studerendes perspektiv og fokuserer på, hvordan universitetet ønsker, at de studerende møder universitetet – lige fra valg af uddannelse, studiestart, under studiet, til dimission og overgang til arbejdsmarkedet.

I forlængelse heraf er politikken opdelt i 4 delpolitikker:

Delpolitik 1: Den gode studiestart

Delpolitik 2: Fagligt stærke og sammenhængende uddannelser

Delpolitik 3: Motiverende studie- og læringsmiljøer

Delpolitik 4: Stærke kandidater med relevante kompetencer

Kvalitetssystemet

Med kvalitetspolitikken som rettesnor arbejder AU løbende og systematisk med at sikre og udvikle kvaliteten af uddannelserne. Det sker inden for rammerne af et fælles kvalitetssystem. Systemet har til formål at omsætte kvalitetspolitikken i konkrete standarder og processer, som kan anvendes på tværs af organisationen.

Kvalitetssystemet dokumenterer desuden på alle niveauer og understøtter derved et sammenhængende informationsflow i organisationen og en klar ansvarsfordeling mellem aktørerne.

Systemet består tre procesniveauer, der spiller sammen:

Løbende kvalitetsarbejde

Det løbende, daglige kvalitetsarbejde i samspillet mellem undervisere og studerende såvel som i uddannelses- og ledelsesfora.

Uddannelseskvalitets-processer

Helhedsblik

Et helhedsblik på de enkelte uddannelser i form af årlig status på kvalitetsarbejdet og uddannelsesevaluering.

Opsamlende tværgående processer.

Strategisk sigte

En tværgående proces, der forbinder det uddannelsesnære arbejde med fakultets–/universitetsniveauet og understøtter det strategiske sigte.

Data, dialog og opfølgning

Grundlaget for kvalitetsarbejdet på alle tre procesniveauer er et samspil mellem data, dialog og opfølgning. Formålet er at sikre, at vi handler på et oplyst grundlag og kan følge resultaterne af kvalitetsarbejdet over tid.

1. Data

Kvalitetsarbejdet er baseret på det bedst mulige informationsgrundlag om uddannelserne.

Det gælder både kvantitative data som fx eksamensstatistik og kvalitative data som fx undervisningsevalueringer og censorrapporter.

2. Dialog

Kvalitetsarbejdet finder sted i dialogbaserede og udviklingsorienterede processer, der involverer de relevante aktører. Dialogen beriger og nuancerer informationsgrundlaget, og det er gennem dialogen, at fremadrettede indsatser og handlinger kan tilpasses og målrettes de enkelte uddannelser bedst muligt.

3. Opfølgning

Kvalitetsarbejdet dokumenteres i referater, handleplaner og målsætninger, der danner grundlag for opfølgning gennem en klar rolle- og ansvarsfordeling.

Kvalitetsmodel

AU's kvalitetsmodel viser, hvordan samspillet mellem data, dialog og opfølgning udfolder sig på alle tre procesniveauer: