Aarhus Universitets segl

Kvalitetsorganisationen

Arbejdet med uddannelsernes kvalitet er både forankret i universitetets generelle ledelsesstruktur og i en dedikeret uddannelsesorganisering, der har særligt fokus på og ansvar for uddannelsesområdet.
Kvalitetsorganisationen på AU består derfor af et velorganiseret samspil mellem den formelle linjeledelse og en bredere uddannelsesorganisering, der løbende inddrager medarbejdere, studerende og eksterne samarbejdspartnerne i kvalitetsarbejdet.     

Under modellen er de enkelte aktørers og udvalgs roller på fakultetet beskrevet.

Dekan og prodekan for uddannelse

Dekanens opgaver er beskrevet i vedtægten for Aarhus Universitet.

Det er dekanens opgave

 • at sikre sammenhængen og kvaliteten i fakultetets uddannelse, undervisning, forskning og viden­udveksling.
 • at sikre tværgående kvalitetsudvikling af fakultetets uddannelser herunder nye uddannelser
 • at sikre et godt studiemiljø
 • at nedsætte studienævn og godkender formænd og næstformænd for studienævn.
 • at udpege og afsætte studieledere efter indstilling fra studienævnene.
 • at godkende studieordninger efter indstilling fra studienævnet.

Dekanen har det overordnede ansvar for

 • uddannelsernes økonomi.
 • fastlæggelse af fakultetets strategi og politikker på uddannelsesområdet.

Dekanens ledelse sker under inddragelse af rådgivning fra fakultetsledelsen, studienævn, institutter, Akademisk Råd, aftagerpaneler og advisory board.

Prodekanen for uddannelse bistår dekanen med ledelse på uddannelsesområdet. 

Institutleder/centerleder

Natural Sciences er organiseret i institutter og centre, som leverer undervisning til fakultetets uddannelser. Hver af disse enheder ledes af en institutleder/centerleder (her ”institutleder”), som varetager ledelsen af de videnskabelige medarbejdere og sikrer af sammenhæng mellem forskning og uddannelse.  

Institutlederen er ansvarlig for

 • Økonomi til understøttelse af undervisningsaktiviteter inden for de af dekanen udstukne rammer, herunder fysiske rammer, personalemæssige ressourcer, mv.
 • At planen i forhold til undervisningsressourcer kan realiseres
 • Undervisningens kvalitet, herunder sammenhængen mellem undervisningen og instituttets/centerets forskning og/eller udvikling.
 • At sikre uddannelsesudvikling i overensstemmelse med universitetets kvalitetspolitik
 • Studiemiljøet ved instituttet

Institutlederen følger med inddragelse af studieleder, uddannelsesansvarlig og uddannelsesudvalg op på evaluering af uddannelse og undervisning.

Institutlederens ledelse sker under inddragelse af uddannelsesudvalg, aftagerpaneler samt institutforum og samarbejdsudvalg.

Institutlederen kan uddelegere ledelsesopgaver inden for ledelsesstrengen til fx sektionsledere og uddannelsesansvarlige. Der er forskellig struktur og praksis for dette på de forskellige institutter.

Studieleder

Dekanen har udpeget studieledere efter indstilling fra studienævnene.

Studielederen har det daglige ansvar for den praktiske tilrettelæggelse og udvikling af uddannelserne indenfor deres område, herunder:

 • studiemæssige forhold på tværs af uddannelserne inden for vedkommendes portefølje
 • koordinering af de uddannelsesansvarlige arbejde.
 • at fungere som uddannelsernes repræsentant i relevante interne og eksterne fora.

Studielederen refererer til prodekanen for uddannelse i studiemæssige spørgsmål.

Studielederens opgaver er beskrevet i universitetsloven.

Uddannelsesansvarlige

På hvert institut er der en eller flere uddannelsesansvarlige, som

 • har det daglige ansvar for den praktiske tilrettelæggelse af undervisning, vejledning og undervisningsevaluering
 • bidrager til kvalitetsudvikling og -sikring af uddannelsen
 • varetager den daglige koordinering mellem kursusansvarlige ved en uddannelse
 • har løbende kontakt med studerende. 
 • godkender kontrakter, studieprogrammer o. lign.

Se funktionsbeskrivelse for uddannelsesansvarlige.

Prodekanen for uddannelse udpeger uddannelsesansvarlige efter indstilling fra institutlederen. 

Underviser (kursusansvarlig, vejleder og koordinator)

Underviseren har ansvar for at udvikle og gennemføre de enkelte kurser og for at for at bidrage til kvalitetssikring og – udvikling af uddannelserne i dialog med den uddannelsesansvarlige, uddannelsesudvalget, institutleder m.fl..

Hvervet som kursusansvarlig og hovedvejleder kan varetages af fastansat videnskabeligt personale såvel som tenure track adjunkter og adjunkter, der har bestået adjunktpædagogisk kursus.

Hvor der er flere undervisere, udpeger institutlederen en kursusansvarlig underviser, som varetager den faglige koordinering. Enkelte steder er der ligeledes udpeget semesterkoordinatorer. Der er desuden udpeget mindst en international koordinator blandt underviserne på hvert institut/center.  

Studerende

De studerende deltager i undervisningen og andre læringsaktiviteter. De studerende organiserer sig i fagråd og andre faglige foreninger. De studerende bidrager til fakultetets strategiske og praktiske arbejde med uddannelseskvalitet via repræsentanter i uddannelsesudvalg, studienævn, arbejdsmiljøorganisationen og Akademisk Råd.

De studerende ved Natural Sciences har organiseret sig i ”SciTech-Tinget”, sammen med studerende ved Technical Sciences, som er paraplyorganisation for alle fagråd ved fakultetet.

Studenterrepræsentanterne i Akademisk Råd mødes jævnligt med dekanen. Næstformændene i fakulteternes studienævn mødes jævnligt med prodekanen for uddannelse. 

Studienævn

Studienævnets opgaver er beskrevet i universitetsloven

På Faculty of Natural Sciences har dekanen nedsat to studienævn:

 • Et studienævn for de naturvidenskabelige uddannelser: Board of studies of Natural Sciences
 • Et Studienævn for Molekylær Medicin.

Studienævnet har ansvar for

 • At sikre kvalitet og kvalitetsudvikling af undervisning og uddannelser.
 • Tværgående indsatser som opfølgning på undervisningsevalueringer, studieordningsforhold, nøgletal, feedback fra aftagere og input fra uddannelsesudvalg og studieleder.
 • Retningslinjer for uddannelserne, herunder bl.a. kurser, undervisning, eksamen, studentersager, planlægning og undervisningsevaluering.

Studienævnet har til opgave at

 • være forum for politiske diskussioner i forhold til undervisning og uddannelse.
 • påse opfølgning på uddannelses- og undervisningsevalueringer 
 • at udarbejde forslag til studieordninger
 • godkende plan for tilrettelæggelse af undervisning og af prøver
 • fastlægge retningslinjer for godkendelse af ansøgninger om merit og dispensation

Fakultetsledelse

Fakultetsledelsen mødes ca. hver anden uge. Prodekanen for uddannelse sikrer sammenhængen mellem fakultetsledelsen og aktørerne på uddannelsesområdet. Fakultetsledelsen drøfter løbende aktuelle uddannelsessager og behandler den årlige Uddannelsesrapport for fakultetet. 

Fakultetsledelsen rådgives af Nat Uddannelsesforum samt tre andre udvalg inden for hvert af fakultetets øvrige virkeområder: ForskningsudvalgErhvervs- og Innovationsudvalg og GSNS programudvalg

NAT Uddannelsesforum

Nat Uddannelsesforum mødes hver 14.dag, idet formålet er at

 • Koordinere tværgående uddannelsesaktiviteter på fakultetet.
 • Danne bindeled mellem uddannelsesinitiativer på universitetsniveau, fakultetsniveau,  studienævnsniveau og institutniveau.
 • Bidrage til strategiske diskussioner og beslutninger i fakultetsledelse og dekanat.
   

Se kommissorium for og medlemmer i Nat Uddannelsesforum

NAT Uddannelsesforum har desuden nedsat en række underudvalg:

UA forum

Fakultetets studieledere indkalder jævnligt de uddannelsesansvarlige til møder med fokus på koordinering og erfaringsudveksling.

Uddannelsesudvalg

Uddannelsesudvalgene på Natural Sciences

 • har ansvaret for den fagnære kvalitetssikring- og udvikling af uddannelser og undervisningen.
 • medvirker til udarbejdelse af kursusbeskrivelser og studieordninger. Udvalget udvikler kursusudbud og uddannelsernes faglig og kompetencemæssige profil. Udvalget medvirker til udvikling af nye undervisnings- og prøveformer.
 • udtaler sig i sager om merit og dispensationer.
 • er ansvarlig for løbende kvalitetsindsatser affødt af undervisnings- og uddannelsesevaluering, andre undersøgelser, studieordningsforhold, nøgletal, dialog med aftagere, kontakt til studerende og undervisere og dialog med aftagerpaneler/studieleder/institutleder/studienævn.

Uddannelsesudvalget er rådgivende for institutleder og studieleder og har desuden en koordinerende funktion. Prodekanen for uddannelse nedsætter uddannelsesudvalg og udpeger formand og medlemmer efter indstilling fra institutleder

Se kommissorium for uddannelsesudvalg

Aftagerpaneler

Aftagerpanelerne rådgiver om uddannelsernes kvalitet og relevans og inddrages ved udvikling af nye og eksisterende uddannelser samt ved udvikling af nye undervisnings- og prøveformer.

Aftagerpanelets opgaver er beskrevet i universitetsloven.

Se kommissorium og hjemmeside for aftagerpaneler.

Aftagerpaneler nedsættes af rektor efter indstilling fra dekanen. Dekanens indstilling baserer sig på uddannelsesudvalgenes ønsker.  Aftagerpanelerne er nedsat for en treårig periode og mødes 1-2 gange årligt med uddannelsesudvalget.

Den uddannelsesansvarlige har ansvar for dialogen med aftagerpanelerne og inddrager uddannelsesudvalgenes medlemmer. 

Censorer

Censorerne bidrager til kvalitetssikring af de enkelte eksterne prøver og tilknyttede undervisningsforløb.

Censorformandskaberne skal som led i kvalitetssikring af uddannelsernes prøve- og eksamenssystem bl.a. afgive en årlig beretning og afholde kontaktmøder mellem universiteterne (herunder aftagerpanelerne) og censorer.

Reglerne omkring censorer fremgår af eksamensbekendtgørelserne her:

Oversigt over 

Studieadministration

Administrationen af uddannelserne på Natural Sciences er forankret i studieadministrationen ved Administrationscenter Nat-Tech.

Studieadministrationen har ansvar for at sekretariatsbetjene studienævn, studieledere, uddannelsesudvalg og uddannelsesansvarlige, herunder for at forberede studieordninger, tilrettelægge undervisning og eksamen samt for at sagsbehandle efter studienævnets retningslinjer.

Den studieadministrative enhed ved Aarhus Universitets fællesadministration har ansvar for at levere tilfredsstillende dokumentations- og informationssystemer og sikre tilfredsstillende systemunderstøttelse. Enheden tilvejebringer data, dokumentation og formidler kvalitetsarbejdet i samspil med bl.a. fakultetssekretariatet.