Aarhus Universitets segl

Kvalitetsprocesserne

Kvalitetsarbejdet på Arts finder sted i tre overordnede proces-spor der gensidigt understøtter hinanden: 

Løbende kvalitetsarbejde

Det løbende, daglige kvalitetsarbejde i samspillet mellem undervisere og studerende såvel som i uddannelses- og ledelsesfora.

Uddannelseskvalitets-processer

Helhedsblik

Et helhedsblik på de enkelte uddannelser i form af årlig status på kvalitetsarbejdet og uddannelsesevaluering.

Opsamlende tværgående processer.

Strategisk sigte

En tværgående proces, der forbinder det uddannelsesnære arbejde med fakultets–/universitetsniveauet og understøtter det strategiske sigte.

På Arts understøtter og systematiserer kvalitetsprocesserne det daglige, løbende kvalitetsarbejde som pågår i fagmiljøerne. De studerendes og deres underviseres store engagement i uddannelserne sikrer, at der løbende tages hånd om og følges op på problemstillinger i dagligdagen.  

Kvalitetsprocesserne understøtter at fagmiljøerne årligt, i forbindelse med årlig status, kaster et samlet blik på hele uddannelsen og fastsætter handlinger, som kan imødegå eventuelle udfordringer. Den årlige status tager afsæt i eksisterende ledelsesinformation for at sikre sammenhæng med det løbende kvalitetsarbejde og uddannelsesevalueringerne. Herudover skal den årlige status sikre, at der følges op på udviklingsinitiativer fra seneste års status og/eller uddannelsesevaluering. 

Uddannelsesevalueringerne, som gennemløbes hvert 5. år, understøtter en fagnær dialog omkring udviklingspotentialer med både eksterne eksperter og uddannelsesledelsen. I begge kvalitetsprocesser er de studerende og fagmiljøet krumtapperne.  Uddannelsesevaluering adskiller sig fra årlig status ved at gå mere i dybden og ved et mere omfattende datamateriale, som diskuteres blandt en bredere kreds af involverende, herunder eksterne interessenter. 

Som opfølgning på både det årlige statusmøde, samt uddannelsesevalueringens dialogmøde, udarbejdes et referat samt en tilhørende handleplan for uddannelsen fremadrettet. Handleplanen danner grundlag for den uddannelsesnære opfølgning. 

På grundlag af status- og evalueringsmøder udarbejdes på fakultetsniveau årligt en uddannelsesrapport, der tilgår fakultetsledelsen. Fakultetsledelsen drøfter status på uddannelseskvalitet på fakultetet, vedtager en handleplan for initiativer på fakultetsniveau og udarbejder en ledelsespåtegning, der går tilbage til uddannelsesstrengen. Uddannelsesrapporten indgår som baggrund for den videre opfølgning og drøftelse i henholdsvis udvalget for uddannelse, universitetsledelsen og bestyrelsen på AU. 

Der er således tale om kvalitetsprocesser, hvor der hele tiden arbejdes med løbende forbedringer. 

Processerne for årlig status og uddannelsesevaluering er beskrevet nærmere på de specifikke undersider.