Aarhus Universitets segl

Fagligt stærke og sammenhængende uddannelser

På Health tager vi udgangspunkt i AU's overordnede kvalitetspolitik, når vi skal sikre vores studerende fagligt stærke og sammenhængende uddannelser. Det betyder konkret, at vi har fokus på videngrundlaget, tilrettelæggelsen og rammerne for udvikling af uddannelserne, og det med input fra den løbende undervisningsevaluering. Det kan du læse mere om på undersiderne til delpolitikken.

AU ønsker at udbyde uddannelser, der baserer sig på den dybeste faglige viden, har en klar sammenhængende struktur og udviser en tæt forbindelse mellem læringsmål, læringsaktiviteter og eksamensformer.


1. Studerende skal erfare, at AU’s uddannelser er funderet på dyb faglighed og bibringer dem indsigter i det nyeste vidensgrundlag

På AU skal uddannelser være solidt forankrede i universitetets aktive forsknings- og vidensmiljøer. Uddannelserne skal være udviklet, tilrettelagt og afviklet i tæt samspil med aktive forskere og undervisere med indsigt i den nyeste forskning. Undervisere skal som rollemodeller bidrage til, at studerende tilegner sig den nyeste viden inden for fagområdet og praktiserer fagets metoder.

2. Uddannelser på AU skal struktureres klart, så sammenhænge, progression og valgmuligheder fremstår indlysende og understøtter den studerende i at gennemføre uddannelsen

Den enkelte uddannelses struktur skal skabe motivation, klare sammenhænge og faglig progression mellem uddannelsens forskellige discipliner og elementer. Der skal være en synlig og forståelig forbindelse mellem fastlæggelsen af ECTS-belastning på de enkelte kurser og den faktiske arbejdsbelastning. Målet er at sikre en jævn studiets arbejdsbelastning på langs og på tværs af studierne.

3. De enkelte undervisningsforløb skal tilrettelægges, så der er en tydelig sammenhæng mellem læringsmål, læringsaktiviteter og eksamensformer

Undervisningen skal understøtte læring gennem varierede og aktiverende læreprocesser, som gør det muligt for studerende at tilegne sig fagets viden, færdigheder og kompetencer. De valgte eksamensformer skal sikre, at det lærte afprøves, og at den studerendes præstationer bliver retfærdigt vurderet.