Aarhus Universitets segl

Kvalitetsorganisationen

Arbejdet med uddannelsernes kvalitet er både forankret i universitetets generelle ledelsesstruktur og i en dedikeret uddannelsesorganisering, der har særligt fokus på og ansvar for uddannelsesområdet. Kvalitetsorganisationen på AU består derfor af et velorganiseret samspil mellem den formelle linjeledelse og en bredere uddannelsesorganisering, der løbende inddrager medarbejdere, studerende og eksterne samarbejdspartnerne i kvalitetsarbejdet.   

Under modellen er de enkelte aktørers og udvalgs roller på fakultetet beskrevet.

Dekan

Dekanen er ansat af rektor, medlem af universitetsledelsen og varetager den økonomiske og faglige ledelse af fakultetet. Det er dekanens opgave at:

 • Sikre kvaliteten af og sammenhængen mellem fakultetets uddannelse, undervisning, forskning og videnudveksling.
 • Nedsætte studienævn og godkende formænd og næstformænd for studienævn.
 • Udpege og afsætte studieledere efter indstilling fra studienævnene.
 • Godkende studieordninger efter forslag fra studienævnet.

Dekanens ledelse sker under inddragelse af rådgivning fra advisory board, aftagerpaneler og akademisk råd.

Jf. kapitel 8, §36-37 i vedtægt for Aarhus Universitet 

Prodekan for uddannelse

Prodekan for uddannelse refererer til dekanen og bistår denne i den daglige ledelse. Prodekanen indgår i dekanatet, fakultetsledelsen og AU´s tværgående Udvalg for Uddannelse. Prodekanen er desuden formand for Health Uddannelsesforum og medlem af Health Erhvervsforum.

Prodekanen har per delegation fra dekanen et overordnet ansvar for at kvalitetssikre og udvikle fakultetets uddannelser og undervisning til det højeste internationale niveau. Per delegation fra dekanen har prodekan for uddannelse det overordnede faglige ansvar for:

 • den ministerielle akkreditering, kvalitetssikring af fakultetets uddannelser og undervisning
 • at fakultetets uddannelser og undervisningsaktiviteter er økonomisk bæredygtige
 • studieledernes virke
 • at være den drivende kraft i formidling og implementering af strategier, forandringer og reformer på uddannelsesområdet – i tæt samarbejde med studieledere, studienævn og institutledelser

Prodekanen indstiller ændringer i studienævnsstrukturen til godkendelse ved dekanen, og arbejder i det daglige tæt sammen med ledelsen af studieadministrationen, studieledere og studienævn.

Jf. funktionsbeskrivelse for prodekan for uddannelse, Health

Institutleder

Institutledere refererer til dekanen, repræsenterer instituttet udadtil og varetager efter bemyndigelse fra rektor og dekan instituttets faglige, økonomiske og personalemæssige ledelse. Det er herunder institutleders opgave at:

 • varetage instituttets faglige, økonomiske og personalemæssige ledelse.
 • planlægge og fordele instituttets arbejdsopgaver, herunder at sikre kvalitet, sammenhæng og udvikling i instituttets uddannelse, undervisning, forskning og videnudveksling.
 • med inddragelse af studienævn og studieleder følge op på evaluering af uddannelse og undervisning.

Institutleders ledelse sker desuden under inddragelse af rådgivning fra aftagerpaneler og institutforum

Jf. Kap.9 § 39-40 i vedtægt for Aarhus Universitet  

Viceinstitutleder for uddannelse

Viceinstitutleder for uddannelse refererer til institutleder og bistår denne med at lede og koordinere instituttets uddannelsesstrategiske arbejde, herunder sikre implementering af fakultetets- og instituttets visioner og strategiske indsatsområder med særligt fokus på uddannelsesområdet.

Viceinstitutleder leder og koordinerer instituttets uddannelsesaktiviteter og har i den forbindelse ansvar for:

 • At bidrage til kvalitet, sammenhæng og udvikling i instituttets uddannelser og undervisning.
 • At bidrage til at sikre bæredygtig uddannelsesøkonomi.

Viceinstitutleder medvirker desuden til at sikre det pædagogisk, didaktiske niveau, jf. Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter  

Viceinstitutleder er medlem af Health Uddannelsesforum og fungerer som rådgiver for prodekan for uddannelse ifm. tværgående tiltag på fakultetet.

Jf. institutternes rolle- og ansvarsfordeling

Studieleder

Studieleder er udpeget af dekanen efter indstilling fra det eller de berørte studienævn, som vælger denne blandt de heltidsansatte videnskabelige medarbejdere på den respektive uddannelse.

Studieleder kan vælges som formand for uddannelsens studienævn og er fast medlem af Health Uddannelsesforum og deltager i aktiviteterne omkring dette.

Studieleder har til opgave i samarbejde med studienævn at forestå den praktiske tilrettelæggelse af undervisning og af prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen.

Studieleder godkender opgaveformulering og afleveringstidspunkt for kandidatspecialet samt i tilknytning hertil en plan for vejledningen af den studerende.

Jf. Kap.11 § 43 Stk.2-3 i vedtægt for Aarhus Universitet

Kursusansvarlig (eller ”kursusleder” eller ”teamleder”)

Kursusansvarlig har ansvar for den praktiske tilrettelæggelse af undervisning og prøver i samarbejde med studieleder og undervisere.

Kursusansvarlig koordinerer med de øvrige kursusansvarlige på uddannelsen mhp. at sikre sammenhæng og kvalitet i det samlede uddannelsesforløb.

Kursusansvarlig udarbejder læringsmål for kurset og indstiller dem til godkendelse i studienævnet. Kursusansvarlig sikrer desuden evaluering af og feedback på egne kursusforløb.

Jf. institutternes rolle- og ansvarsfordeling

Underviser

Underviser leverer relevant, forskningsbaseret undervisning af høj international kvalitet baseret på nyeste faglige og didaktiske viden. Underviser formidler læringsmålene til de studerende.

Underviser indgår i et kollegialt samarbejde med henblik på at sikre sammenhæng mellem kurserne på det enkelte semester, såvel som hele uddannelsen.

Underviser vedligeholder og udvikler løbende sine pædagogiske og didaktiske kompetencer, jf. bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter. 

Der vælges repræsentanter til studienævnet blandt det videnskabelige personale, som således bidrager aktivt i udviklingen og kvalitetssikringen af uddannelsen som helhed.

Studerende

Den studerende tilbydes relevant, forskningsbaseret undervisning af høj international kvalitet, og forventes at lægge en betydelig arbejdsindsats i sin uddannelse. Den studerende bidrager aktivt til det sociale og faglige studiemiljø og påtager sig medansvar for egen læring.

Blandt de studerende vælges repræsentanter til Akademisk Råd og de respektive studienævn. Til studienævnene vælges næstformanden blandt studenterrepræsentanterne. Studienævnsrepræsentanterne deltager desuden i de årlige statusmøder og i de femårige uddannelsesevalueringer. Herved bidrager de aktivt i kvalitetssikringen og udviklingen af Healths uddannelser.

Fakultetets studerende organiserer sig herudover i studenterpolitiske organisationer, fagråd og foreninger.

Fakultetsledelsen

Dekanen inddrager institutlederne i den overordnede ledelse af fakultetet gennem fakultetsledelsen, som herudover består af to prodekaner, ph.d-skolelederen, fakultetssekretariatschefen, administrationschefen og kommunikationschefen

Fakultetsledelsen er således med til at sikre den tværgående koordinering inden for de fire kerneområder uddannelse, forskning, talent og videnudveksling på fakultetet.

Desuden træffer fakultetsledelsen beslutning om de overordnede økonomiske og strategiske linjer for fakultetet.

Uddannelsesforum

Health Uddannelsesforum (HUF) er fakultetets koordinerende og rådgivende organ og fungerer som bindeled mellem AU Uddannelsesudvalg, fakultetsledelsen samt institutternes ledelse og studienævn. Health Uddannelsesforum sikrer således implementering af universitetets og fakultetets strategiske beslutninger og bidrage omvendt med at sikre det faglige grundlag for ledelsens strategier og beslutninger for uddannelsesområdet.

Prodekanen for uddannelse er formand for Health Uddannelsesforum, som i øvrigt består af viceinstitutledere for uddannelse, studieledere, uddannelseschef og repræsentant fra CED.

Health Uddannelsesforum er central aktør i fakultetets arbejde med uddannelseskvalitetssikring. Dette med henblik på at sikre og udvikle fakultetets uddannelsesportefølje og de eksisterende uddannelsers kvalitet og relevans.

Studienævn

Rektor nedsætter et antal studienævn bl.a. for at sikre studerendes og videnskabelige medarbejderes medbestemmelse og medinddragelse i universitets uddannelser og undervisning. 

Dekanen godkender sammensætningen af fakultetets studienævn, som foregår ved valg blandt det videnskabelige personale, der underviser inden for det pågældende studienævns område og studerende, der studerer inden for det pågældende studienævns område. Der vælges et lige stort antal repræsentanter fra begge grupper. Studienævnet vælger blandt de heltidsansatte videnskabelige medarbejdere en formand og blandt de studerende en næstformand.

Studienævnet har til opgave at kvalitetssikre og -udvikle uddannelserne. Nævnet udarbejder og godkender forslag til studieordninger og studieordningsændringer, ligesom det godkender plan for tilrettelæggelse af undervisning, prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen, Studienævnet godkender ansøgninger om dispensation og merit, herunder forhåndsmerit, ligesom det påser afvikling af og opfølgning på uddannelsernes kursusevalueringer.

Det er desuden studienævnets opgave at drøfte og udtale sig inden for sit område i sager af betydning for uddannelse og undervisning, som rektor forelægger, ligesom studienævnet arbejder med udmøntning af fakultetets strategi og handlingsplan inden for uddannelsesområdet herunder samarbejde med erhvervslivet.

Jf. kap. 3, §18 stk. 1-6 i Universitetslovens og jf. kap. 11, §44 stk. 1-5 i vedtægt for Aarhus Universitet.