Aarhus Universitets segl

Kvalitetsprocesserne

Formål

De overordende kvalitetsprocesser, årlig status og uddannelsesevaluering, skal ses i sammenhæng med kvalitetsmodellen på Aarhus Universitet. 

Kvalitetssprocesserne gennemføres for alle uddannelser enten enkeltvis eller i sammenhæng med relaterede uddannelser.

Formålet med processerne er, at:

  • lægge et helhedsperspektiv på den samlede uddannelse fra rekruttering over læreprocesser til arbejdsmarked
  • identificere styrker, svagheder og udfordringer ved uddannelserne med henblik på at kunne henholdsvis fastholde høj kvalitet
  • analysere identificerede svagheder for at afdække årsager og udpege handlinger, der kan udbedre svaghederne
  • bidrage til fælles forståelse og tilgang til kvalitetsarbejde i uddannelserne

Delpolitikker:

Den årlige status er systematiseret efter de fire delpolitikker, som Aarhus Universitets kvalitetspolitik for uddannelsesområdet er opdelt i:

Aarhus Universitets kvalitetsmodel:

Kvalitetsarbejdet på Aarhus Universitet finder sted på tre procesniveauer, der gensidigt spiller sammen:

Løbende kvalitetsarbejde

Det løbende, daglige kvalitetsarbejde i samspillet mellem undervisere og studerende såvel som i uddannelses- og ledelsesfora.

Uddannelseskvalitets-processer

Helhedsblik

Et helhedsblik på de enkelte uddannelser i form af årlig status på kvalitetsarbejdet og uddannelsesevaluering.

Opsamlende tværgående processer.

Strategisk sigte

En tværgående proces, der forbinder det uddannelsesnære arbejde med fakultets–/universitetsniveauet og understøtter det strategiske sigte.

Grundlaget for kvalitetsarbejdet på alle niveauer er et samspil mellem data, dialog og opfølgning. Formålet er at sikre, at vi handler på et oplyst grundlag og kan følge resultaterne af kvalitetsarbejdet over tid.

Data

Kvalitetsarbejdet er baseret på det bedst mulige informationsgrundlag om uddannelserne.

Det gælder både kvantitative data som fx eksamensstatistik og kvalitative data som fx undervisningsevalueringer og censorrapporter.

Dialog

Kvalitetsarbejdet finder sted i dialogbaserede og udviklingsorienterede processer, der involverer de relevante aktører. Dialogen beriger og nuancerer informationsgrundlaget, og det er gennem dialogen, at fremadrettede indsatser og handlinger kan tilpasses og målrettes de enkelte

uddannelser bedst muligt.

Opfølgning

Kvalitetsarbejdet dokumenteres i referater, handleplaner og målsætninger, der danner grundlag for opfølgning gennem en klar rolle- og ansvarsfordeling.