Aarhus Universitets segl

Undervisningsmiljøvurdering

Hvert 3. år udfører Aarhus Universitet en Undervisningsmiljøvurdering (UMV).

Undervisningsmiljøvurderingen er en vurdering af universitetets fysiske, psykiske og æstetiske miljø, hvor man inddrager de studerendes opfattelse af undervisningsmiljøet for at sikre et godt undervisningsmiljø, der er sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Data

Grundlaget for undervisningsmiljøvurderingen er en kortlægning af det psykiske, fysiske og æstetiske miljø på Aarhus Universitet. Kortlægningen baserer sig på et udvalg af resultater fra den seneste afholdte nationale studenterundersøgelse: Danmarks studieundersøgelse.

De udvalgte resultater dækker følgende temaer og overskrifter:

Psykisk miljø:

  • Velbefindende og oplevet trivsel
  • Socialt miljø og kontakt til medstuderende
  • Fagligt miljø og interaktion med undervisere
  • Præstation
  • Mobning, chikane og diskrimination

Fysisk miljø:

  • Indeklima
  • Sundhed og toiletforhold
  • Plads og inventar
  • Sikkerhed

Æstetisk miljø

Der etableres en særlig PowerBI-visning af de udvalgte resultater til brug for under-visningsmiljøvurderingen.

Dialog

Med udgangspunkt i kortlægningen kan uddannelsesmiljøerne drøfte og udpege de områder, hvor der er behov for gøre en indsats for at udvikle og sikre et godt undervisningsmiljø for de studerende.

Fakulteterne fastlægger lokalt proces for, at de kortlagte data indgår i det løbende kvalitetsarbejde med opmærksomhed på, at de centrale aktører involveres og at studenterinddragelse i drøftelserne sikres. Det er desuden afgørende, at såvel ledelsesstrengen som nævnsstrukturen involveres, så der er sammenhæng med både det daglige kvalitets-arbejde og de ledelsesmæssige prioriteringer.

Alle tematikker skal adresseres i kvalitetsarbejdet og i forlængelse her af skal der tages stilling behov for handling.

Opfølgning

Der udarbejdes UMV-handleplan på henholdsvis det uddannelsesnære og det fakultære niveau, hvorefter universitetets uddannelsesudvalg tager stilling til behov for UMV-handleplan på universitetsniveau.

På uddannelsernes årlige statusmøder samles der op på de uddannelsesnære handleplaner, herunder fastlæggelse af ansvar for sikring af ressourcer og udførsel. Der følges minimum årlig op på de fastlagte handleplaner.

På baggrund af de uddannelsesnære handleplaner, følger fakultetsledelsen op med handleplan for initiativer på fakultetsniveau, der indgår i den årlige uddannelsesrapport for fakultetet.

Uddannelsesrapporterne med handleplaner på fakultetsniveau drøftes i Udvalget for Uddannelse, der på det grundlag udarbejder en uddannelsesberetning med samlet status for uddannelseskvalitet, hvor i der kan indgå UMV-handleplan for universitetsniveauet.

Undervisningsmiljøvurderingen gøres tilgængelig for studerende og andre interesserede.