Aarhus Universitets segl

Forskningsbasering/videngrundlag

På AU arbejder vi løbende på at styrke mødet mellem underviseren, den studerende og det faglige stof, da det er kernen i undervisningens og uddannelsernes kvalitet. Fundamentet for den dybe faglighed er bl.a. rekrutte­ring af stærke forskere og undervisere kombineret med et understøttende lærings- og studiemiljø med løbende udvikling af pædagogik og didaktik. Arbejdet handler både om at sikre undervisernes faglighed, sikre sammenhæng mellem forskningen og undervisningen og skabe en tæt forbindelse mellem de studerende og undervisere samt forskning.

Ansættelse af forskere og undervisere samt allokering af underviserressourcer er forankret på fakultets-/institutniveau og sker efter lokale rammer og retningslinjer ud over AU’s fælles normer for ansættelse af VIP samt principper for undervisningsportfolio. På AU anvender vi også eksterne undervisere (DVIP) for at koble forskning med gældende praksis i det private og offentlige erhvervsliv. For at sikre at inddragelse af eksterne undervisere bidrager positivt til kvalitet og relevans af den enkelte uddannelse og for den studerendes læring følges både fælles og fakultetsspecifikke principper. Planlægning af undervisningsressourcer og tilrettelæggelse af undervisningen sker i tæt samspil med uddannelsesledelsen, så der sikres et relevant fagligt fundament for uddannelserne.

På AU arbejder vi løbende med forskellige former for forskningsintegreret undervisning, som inkluderer de studerende i forskningsprojek­ter og styrker de studerendes egne kompetencer, den dybe faglighed i uddannelserne samt de studerendes evner til at indgå i forskningssamarbejde og forskningsmiljøerne. Det foregår typisk lokalt og på fakultetsniveau.

I forbindelse med kvalitetsprocesserne på AU sikrer vi videngrundlaget og forskningsbaseringen for uddannelserne med forskellige elementer. Sammenhæng mellem uddannelsernes faglige elementer og undervisernes tilknytning til relevante fagmiljøer monitoreres via bemandingsplaner. For de erhvervs- og professionsbaserede samt udviklingsbaserede uddannelser monitoreres videngrundlaget desuden gennem oversigt over fagmiljøernes samlede aktiviteter, der er relevant for uddannelsernes videngrundlag (praksis- og udviklingsviden samt forskning). For masteruddannelserne anvendes desuden en VIP/DVIP-indikator for at sikre en balance i andelen af VIP og DVIP. I forbindelse med uddannelsesevalueringerne udarbejder institutleder en samlet beretning om sammenhæng mellem forsknings- og undervisningsemner, refleksion over VIP-indikator, samt ændringer i medarbejdergruppen.

For at sikre ordinære studerendes kontakt til videngrundlaget har AU en fælles timenorm for undervisningstimer samt indikator for VIP-dækningsgrad af minimumstimetallet, der viser i hvilket omfang undervisningen varetages af VIP.

Studerendes vurdering af undervisningen og det faglige miljø er et vigtigt input til det samlede kvalitetsarbejde og indsamles i de løbende kursusevalueringer samt i forbindelse med Danmarks Studieundersøgelse.