Aarhus Universitets segl

Undervisningsevaluering

Rammer for gennemførelse af undervisningsevalueringer på Aarhus Universitet

Tilbagemeldinger fra studerende er med til at løfte uddannelseskvaliteten, fordi de synliggør studerendes perspektiv og skaber løbende debat om undervisningsmetoder og –indhold. Det er derfor helt centralt for AU at inddrage studerendes vurdering af undervisningen i arbejdet med at kvalitetssikre de enkelte fagelementer og dermed også hele uddannelsen.

Prioriteringen af undervisningsevaluering på AU har betydet, at det er besluttet at hele universitetet bruger det samme evalueringssystem, Blue.

Evalueringen foregår i Blue, som studerende og underviser tilgår via Brightspace. Der sættes evaluering op til alle udbudte kurser, der er konfigureret med læringsrum i Brightspace. Der laves som hovedregel én evaluering pr kursus, som sættes op på fælleslæringsrummet, men der kan oprettes flere, hvor det er relevant (f.eks. at evalueres forskellige forelæsningsrækker for sig selv, eller til evaluering af klinikophold). Fakulteterne bestemmer deres praksis heromkring.

Principper

For at sikre det bedst mulige grundlag for dialog, tilstræbes det at underviseren

- ved kursusstart forventningsafstemmer forløbet med de studerende

- bakker op om vigtigheden af evalueringerne og det fælles ansvar for gode undervisningsforløb

- afsætter tid i undervisningen til gennemførelse af evalueringen

- om muligt drøfter resultaterne af undervisningsevalueringerne med de studerende

Omfang og form

Udvalget for Uddannelse har fastsat 1 obligatorisk spørgsmål for ordniære uddannelser samt 3 for EVU, hvor data indgår i det fælles ledelsesinformationssystem. Derudover har fakulteterne metodefrihed og fastlægger selv undervisningsevalueringernes omfang og form.

På BSS og Health er spørgerammen bestemt på fakultetsniveau, mens det er studienævnene og uddannelsesnævnene, der bestemmer spørgerammen på Nat, Tech og Arts.

Ud over de fastsatte spørgsmål kan underviseren tilføje op til 10 kursusspecifikke spørgsmål

Overordnet set spørges der til emner som samlet udbytte, feedback, forventningsafstemning, undervisningsformer, undervisers formidlingsevne, kursus opbygning, faglig sammenhæng, mm. 

Hyppighed

Alle fakulteter foretager løbende og systematisk opfølgning på undervisningsforløb via undervisningsevalueringer efter følgende minimumsprincipper: ved nye undervisningsforløb, ved nye undervisere på eksisterende forløb, efter fast kadence på ca. hver 2. eller 3. gennemførsel, samt efter specifikke behov.

Nat, Tech, BSS og Health evaluere alle undervisningsforløb hvert semester. Evalueringen sendes automatisk til de studerende når den fastsatte evalueringsstartdato er nået. Default startdatoen bestemmes af fakulteterne (Nat, Tech og Health vælger faster perioder i slutningen af undervisningsperioden, BSS starter evalueringen 7 dage før sidste planlagte undervisning.

Arts sender ikke automatisk ud til alle forløb, men underviser/kursusansvarlig tænder for de relevante evalueringer.

Opfølgning Fag- og studienævnsniveau

I forlængelse af evalueringen, og senest efter eksamen, udarbejdes en kortfattet kommentering af resultaterne, som sammen med evalueringsresultaterne, danner afsæt for en dialog mellem de relevante aktører, hvori der tages stilling til opfølgende handlinger. Der skal endvidere ske et tilbageløb til de studerende, som minimum i forbindelse med offentliggørelse af undervisningsevalueringsresultaterne, der skal finde sted i henhold til Lov om gennemsigtighed og åbenhed.

Undervisere, fagansvarlige og ledelse (fakultetsfastsat - f.eks. studieleder, institutleder m.f.) modtager automatisk en rapport med kurserts resultater dagen efter evalueringen er afsluttet. De samlede evalueringsresultater fra én uddannelse samles i en rapport, som er tilgængelig til ledelsen i slutningen af hvert semester. Uddannelsesrapporten bruges til drøftelser på fag- og studienævnsniveau.

Opfølgning Fakultets- og universitetsniveau

Undervisningsevalueringen indgår som en obligatorisk indikator i årlig status og uddannelsesevaluering, hvorved de også løftes til opfølgning på det opsamlende og tværgående niveau.

Midtvejsevaluering

Alle fakulteter har fastsat praksis om en uformel midtvejsevaluering. Alle fakulteter tilbydes at bruge evalueringssystemet til midtvejsevaluering.