Aarhus Universitets segl

Tilrettelæggelse af undervisning og eksamen

På tværs af AU er der en række aktører involveret for at sikre en optimal udvikling og understøttelse af tværgående perspektiver. Herudover er en række understøttende systemer tværgående for hele universitetet.

Tilrettelæggelse af undervisning

Tilrettelæggelse af undervisning reguleres af uddannelsesbekendtgørelsen, LEP-bekendtgørelsen og øvrige regler fastsat af AU.

I praksis sker tilrettelæggelsen og udviklingen af undervisning på fakulteterne. Arbejdet på fakulteterne bliver understøttet i Fællesadministrationen af flere forskellige systemer:

 • Brightspace: Brightspace er det fælles LMS (Learning Management System) på AU.
 • EDDI: Systemet EDDI skaber en sammenhæng mellem administrationen, data i STADS og de oplysninger, de studerende får om uddannelsesbeskrivelsen, herunder studieordning og kursuskatalog. Systemet sikrer således overensstemmelse imellem de administrative data og den kommunikation, der gives til de studerende.
 • Undervisningsevaluering: Hele universitetet bruger det samme evalueringssystem, Blue. Studerende og underviser tilgår Blue via Brightspace. Der sættes evaluering op til alle udbudte kurser, der er konfigureret med læringsrum i Brightspace. Der laves som hovedregel én evaluering pr kursus, som sættes op på fælleslæringsrummet, men der kan oprettes flere, hvor det er relevant (f.eks. at evalueres forskellige forelæsningsrækker for sig selv, eller til evaluering af klinikophold). Fakulteterne bestemmer deres praksis heromkring. Læs desuden mere om undervisningsevaluering her[TTL1] .
 • Timetælling: AU har et fælles timetællingssystem til registrering af antallet af planlagte undervisningstimer og tilhørende VIP/DVIP bemanding. Opgørelserne danner grundlag for indberetning til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen og indgår i datapakkerne.
 • PLAN: PLAN er et administrativt system til undervisnings- og eksamensplanlægning. PLAN består af:
  • TermTime: undervisningsplanlægningssystem
  • ExamTime: eksamensplanlægningssystem

Tilrettelæggelse af eksamen

Tilrettelæggelse af eksamen reguleres af eksamensbekendtgørelser, karakterbekendtgørelsen og øvrige regler fastsat af AU.

Studiesystemer sekretariatsbetjener UVA/EKA-båndet, der er etableret for at sikre samarbejde, koordinering og fælles praksis på tværs af fakulteter og fællesservice vedrørende følgende studieadministrative processer:

 • Planlægning og afvikling af undervisning
 • Planlægning og afvikling af eksamen
 • Udstedelse af bevis.

Eksamenstilsynet sikrer alle praktiske aspekter for afholdelse af stedprøver, f.eks. booking af lokaler og tildeling af eksamensvagter, i samarbejde med de administrative centre på fakulteterne.

Der findes flere systemer på AU til gennemførsel af digitale eksaminer. Der er dog et udviklingsprojekt i gang med det formål at skabe en fælles digital eksamensplatform – dette projekt er forankret i Studiesystemer, der også har ansvaret for drift og support af systemet.

Studiesystemer har også ansvar for drift, videreudvikling og support af det fælles it-værktøj, AU-bevisløsningen, der sikrer en systemmæssig udstedelse af eksamensbeviser til dimittender efter afsluttet uddannelse. På sigt forventes det, at bevisløsningen kan rummes i et nyt SIS.

I forbindelse med udstedelse af eksamensbeviser fra AU koordinerer Bevisfaggruppen med repræsentanter fra fakulteterne, Uddannelsesudvikling og – kvalitet, samt Studiesystemer på tværs af universitetet.

I gruppen sikres bl.a. udmøntningen af hvordan et bevis følges af et Diploma Supplement, der overholder reglerne for et sådant og seneste version af standardbeskrivelsen af Higher Education in Denmark. Herudover sikrer Uddannelsesudvikling og –kvalitet, at AU udsteder beviser efter gældende love og bekendtgørelser. Praksis for indholdsmæssig kvalitetssikring af de enkelte eksamensbeviser er fastlagt i de administrative centre.

Samarbejdet med censorinstitutionen er centralt for arbejdet med tilrettelæggelse af eksamen, og dette er forankret på fakultetsniveau efter lokale rammer og retningslinjer.

Uddannelsesjura indgår i løbende sparring med fakulteterne omkring udvikling af prøveformer på AU og varetager herudover vedligeholdelse af AU´s regler om prøver.

Den fælles sagsbehandling af sager vedrørende eksamenssnyd varetages af Uddannelsesjura, som også vedligeholder snyd.au.dk, der samler informationsmateriale, processer m.v. Uddannelsesjura foretager endvidere det retlige eftersyn af eksamensklagesager.

Sammenhæng mellem læringsaktiviteter og eksamen (alignment)

Princippet om alignment er helt centralt for udviklingen af studieordninger, fordi det hermed sikres, at der er en sammenhæng mellem de læringsaktiviteter, som de studerende indgår i og den udprøvning der laves for disse.

Gennem alignment understøttes den studerendes kompetenceudvikling i forhold til de faglige mål og deltagelse i undervisningen, fordi de studerende i vid udstrækning orienterer sig mod det, de bliver bedømt efter til eksamen. For at der er en alignment i en studieordning, skal der være en sammenhæng mellem nedenstående dele:

 • Kvalifikationsrammen for videregående uddannelser
 • Kompetenceprofilen
 • De faglige mål
 • Undervisnings- og arbejdsformer
 • Prøveformer

En central aktør ift. udvikling af undervisning og eksamen er CED, der er det universitetspædagogiske center ved AU. CED tilbyder sparring om universitetspædagogik til alle fagmiljøer på AU.