Aarhus Universitets segl

Uddannelsesstruktur

Studieordninger og kursuskatalog

På Aarhus Universitet udbyder vi uddannelser med faglig procession og studieaktivitet tilsvarende de ECTS, det samlede uddannelsesforløb er normeret til. Uddannelserne tilrettelægges med fokus på at opfylde de specifikke læringsmål, forskningsbasering samt udvikling af generelle akademiske kompetencer.

Uddannelserne er opbygget således, at de studerende får mulighed for fleksibilitet samt mobilitet og dermed indflydelse på egen uddannelse med henblik på at styrke læring og motivation samt øge gennemførslen. Aarhus Universitet har besluttet, at hvert semester skal bestå af 30 ECTS-point, og at alle studieelementer skal være delelige med 5 ECTS-point.

AU fastsætter regler for de enkelte uddannelser i en studieordning. De retlige rammer for studieordninger reguleres bl.a. i uddannelsesbekendtgørelsen, LEP-bekendtgørelsen, masterbekendtgørelsen, og øvrige regler fastsat af AU.  

På AU har vi et fælles administrativt set up der - suppleret af de fakultetsvise aktører - understøtter de strukturelle elementer i uddannelserne. 

EDDI er det system, der anvendes til at generere studieordninger, studiediagrammer og indhold i kursuskataloget på baggrund af en række skabeloner. EDDI står for Educational Designer. Studiesystemer udvikler og vedligeholder løbende EDDI, der fungerer som fakulteternes redskab til oprettelse af studieordninger og kursusudbud i de studieadministrative systemer samt AU's kursuskatalog. Udvikling af EDDI sker i tæt dialog med de tværgående bånd og en EDDI-styregruppe, der sekretariatsbetjenes af Studiesystemer.

Studiesystemer yder desuden løbende support på STADS og EDDI, hvor den daglige drift i forhold til studieordningerne finder sted.

Via EDDI sikres det endvidere, at godkendte standardtekster på tværs af AU automatisk distribueres i alle godkendte studieordninger, og at der er overensstemmelse med uddannelsens officielle stamdata (godkendt titel, engelsk titel, gradbetegnelse og normering) og de oplysninger, der fremgår af dokumentstudieordningen.

Studieordningsændringer kan afhængig af ændringens karakter resulterer i en ny studieordning. Det er vigtigt både at se på ændringens karakter (fx bedømmelsesformer, ændring af 1. års prøven eller ændring af uddannelsens navn) og hvem ændringen gælder for (kommende studerende eller nuværende studerende). Visse væsentlige ændringer der gælder for både nuværende og kommende studerende vil resultere i en ny studieordning, mens andre kun vil resultere i en ændring af den nuværende studieordning.  

Udbud af kurser sker via EDDI og indtastes lokalt i de administrative centre efter lokale processer. Studiesystemer sikrer, at kurser der er godkendt til udbud i systemet vises i AU’s kursuskatalog. Når kurser er godkendt til udbud og de studerende er tilmeldt i STADS, genereres der automatisk et digitalt kursusrum i Brightspace, der er Aarhus Universitets Learning management system (LMS). Studiesystemer understøtter den digitale sammenhæng mellem STADS og Brightspace, mens fakulteterne selv varetager tilmeldings- og holdsætningsprocessen.

Studieordningsprocesser (udvikling af nye studieordninger)

langt størstedelen af arbejdet omkring studieordningsprocesserne er forankret på fakulteterne. Procesbeskrivelser, retningslinjer mm. fremgår af fakultetssiderne.

Uddannelsesstrategisk sekretariat understøtter SNUK-båndet (båndet for studienævnsbetjening og uddannelseskvalitet), hvor regelændringer, nye fælles tiltag eller andet med konsekvenser for udformningen af studieordninger eller kurser drøftes med henblik på implementering på tværs af fakulteterne.

Inddatering og godkendelse af studieordninger sker på fakultetsniveau med en årlig frist d. 15. april med henblik på ikrafttræden d. 1. september. Uddannelsesjura konsekvensretter inden d. 31. august regeltekster og regelhenvisninger. Efter fakultetets godkendelse i EDDI overføres data til STADS, uddannelsens struktur og opbygning (studiediagram) publiceres på webstudieguiden og dokumentstudieordningen publiceres i AU’s studieordningssamling.