Aarhus Universitets segl

Uddannelsesevaluering

Formål med uddannelsesevalueringen er at sikre uddannelsernes kvalitet og relevans. Der er tale om en proces, hvor dialogen om og udviklingen af uddannelserne er i fokus, således at AU’s høje forventninger til uddannelserne afstemmes med eksterne repræsentanters. Fagmiljøet vil sammen med eksterne eksperter, studerende, studieleder, institutleder og prodekan for uddannelse drøfte evalueringsrapportens analyser og forslag til handlinger. Uddannelsesevalueringen sikrer en grundig gennemgang af uddannelsen med fokus på at identificere indsatsområder baseret på et helhedsperspektiv på uddannelsen.

Den årlige status er systematiseret efter de fire delpolitikker, som Aarhus Universitets kvalitetspolitik for uddannelsesområdet er opdelt i:

Involvering af eksterne interessenter

Uddannelsesevalueringen er rummet, hvor fagmiljøerne får mulighed for at drøfte deres ønsker, ideer og visioner til uddannelserne mundtligt med udvalgte eksterne eksperter og studieledelsen. Fagmiljøet har gennem udpegning og indstilling af de eksterne eksperter indflydelse på, hvilke profiler de vurderer, er relevante og med til at sikre et uddannelsesnært output. De eksterne kommer hhv. med et fagligt og et samfundsmæssigt / erhvervsrettet perspektiv på uddannelserne. De eksterne eksperters opgave er kritisk konstruktivt at bidrage med deres perspektiver på uddannelserne, som kan supplere og udfordre fagmiljøets og ledelsens fremtidige arbejde med udvikling og konsolidering af uddannelserne.

For at sikre en bredere involvering fra det omgivende samfunds øvrige interessenter sendes evalueringsrapporten til kommentering hos udvalgte aftagere og censorformandskabet.

Involvering af interne interessenter

På evalueringsdagen afholdes to møder: et formøde og et evalueringsmøde.

Studerende bidrager til møderne med forskellige inputs, for at sikre en bred repræsentation af studenterperspektiver.
Studerende, der deltager i formødet, har ikke erfaring fra arbejde i råd og nævn, og kan bidrage med deres umiddelbare indblik i uddannelsernes fra dagligdagen på campus.
Studerende, der deltager i evalueringsmødet, har ofte indblik i uddannelserne fra arbejdet i råd og nævn, og kan således supplere deres medstuderendes udsagn fra formødet.

Den brede kreds af studerende bidrager indirekte i evalueringsprocessen gennem deres besvarelser på fx undervisningsevalueringer, spørgeskemaundersøgelser og feedback til deres undervisere. Disse besvarelser er del af det bagvedliggende datamateriale, som evalueringsrapporten blandet andet er skrevet på baggrund af.

Underviserne deltager i formødet, hvor de bidrager med deres viden om og erfaringer med uddannelserne. Ved evalueringsmødet deltager ud over afdelingsleder én underviser, som i denne dialog er med til at uddybe det løbende arbejde med udvikling af uddannelserne. De øvrige medlemmer af fagmiljøet er løbende blevet involveret i udarbejdelsen af evalueringsrapporten.

Uddannelsesnævn orienteres løbende om processen og output fra evalueringsmøderne.

Opfølgning i handleplaner

Handleplanen er outputtet fra uddannelsesevalueringen. På evalueringsmødet kvalificeres den foreløbige handleplan, som derefter godkendes af prodekan for uddannelse. Ved evalueringsmødet udstikkes udviklingsretningen for den kommende periode (op til 5 år) ud fra visionsafsnittet i evalueringsrapporten, som fagmiljøet stræber efter at imødekomme.

Værktøjer og skabeloner

Alle skabeloner der henvises til i nedenstående tekst kan findes via linket: Skabeloner og dokumenter

Skabelon til evalueringsrapport

Afdelingsleder har ansvaret for at skrive evalueringsrapporten. Til formålet er der skabte en rapportskabelon, som understøtter at alle delpolitikområder berøres i evalueringsrapporten.
Der findes en skabelon til hhv. bachelor- og kandidatuddannelser og masteruddannelser på både dansk og engelsk.

Skabeloner til handleplaner

Handleplaner for afdelingernes uddannelser indgår som en vigtig del af dialogmaterialet i processen omkring uddannelsesevalueringer. På Arts anvender vi en skabelon, som fagmiljøerne indfører en status på igangsatte og afsluttede handlinger i det øverste felt og de nye handlinger for dette kvalitetsprocesår.

Eksterne eksperter i uddannelsesevalueringen

Fagmiljøet skal udvælge relevante eksterne eksperter, som inviteres til at deltage i uddannelsesevalueringen. Indstillingen skal begrundes med faglige argumenter. Afdelingsleder har ansvaret for at sammensætte indstillingslisten og fremsende til institutleders og studieleders kommentering med henblik på godkendelse. Efter den institutvise godkendelse af de indstillede eksterne eksperter træffer prodekan for uddannelse beslutning om den endelige sammensætning.
På Arts er der udarbejdet et indstillingsskema, som afdelingsleder anvender i arbejdet med at sammensætte listen.

Studerende i uddannelsesevalueringen

Studerende deltager i uddannelsesevaluering i enten formødet eller i evalueringsmødet. Der er forskellige kriterier for deltagelse i hhv. formøde og evalueringsmøde, som er beskrevet i de udarbejdede deltagerlister. De forskellige kriterier understøtter de to mødedeles forskellige formål. Afdelingsleder sikrer at den udfyldte deltagerliste bliver fremsendt til den administrative tovholder, der inviterer de studerende til møderne.

Undervisere i uddannelsesevalueringen

Undervisere deltager også i evalueringsmødet hvor afdelingsleder deltager sammen med op til to repræsentanter for fagmiljøet.

Institutlederredegørelsen

Institutleder udarbejder en institutlederredegørelse der indeholder de ledelsesmæssige refleksioner og dispositioner i relation til forskningsbaseringen af uddannelserne. På Arts har vi udarbejdet en skabelon til institutlederredegørelsen, som understøtter at de relevante indikatorer og supplerende materiale vedr. forskningsbaseringen berøres. Der er ligeledes udarbejdet en kort guide til, hvordan institutlederredegørelsen kan skrives.