Aarhus Universitets segl

Formålsbeskrivelse

Formålet beskriver den overordnede pædagogiske intention med faget, herunder hvad den studerende skal lære og relevansen af faget set i sammenhæng til uddannelsen som helhed og i forhold til den studerendes senere beskæftigelse, samt samfundets efterspørgsel og behov. Formålet er vigtigt, fordi det giver en helhedsorienteret præsentation af faget.

Formålet beskrives i prosatekst og i forholdsvis brede vendinger som på den ene side er specifikke og giver den studerende et tydeligt billede af og en forventningsafstemning med fagets indhold og hensigt og på den anden side er så tilpas generelle, at faget er robust over for mindre praktiske og didaktiske justeringer og over for udskiftninger af undervisere.

Udarbejdelse af formålet

Når du udarbejder formålet kan du med fordel sikre dig, at du dækkende beskriver formålets tre dele: den studerendes læringsudbytte, fagets indhold og pædagogiske intention og fagets relevans i forhold til uddannelsen som helhed:

Den studerendes læringsudbytte

Hvad skal den studerende lære?

I første del af formålet beskrives den studerendes læringsudbytte i form af den viden, færdigheder og kompetencer som den studerende opnår gennem faget. De kompetencer som den studerende udvikler kan være både fagspecifikke (fx forståelse for den historiske udvikling) eller almene kompetencer (kunne samarbejde med, kritisk stillingtagen).

Fagets indhold og pædagogiske intention

Hvad handler faget om?

I anden del af formålet beskrives fagets indhold og pædagogiske intention i form af fagets teoretiske, metodiske og tematiske indhold samt overordnede valg for pædagogisk tilrettelæggelse, herunder hvordan indholdet behandles.

I anden del af formålet beskrives fagets indhold og pædagogiske intention i form af fagets teoretiske, metodiske og tematiske indhold samt overordnede valg for pædagogisk tilrettelæggelse, herunder hvordan indholdet behandles.

Fagets relevans

Hvordan er faget relevant ift. uddannelsen som helhed og  ift. beskæftigelse og samfundets efterspørgsel og behov?

I tredje del af formålet beskrives fagets relevans ift. uddannelsen som helhed i form af, hvordan faget progressionsmæssigt hænger sammen med de øvrige uddannelseselementer i uddannelsen. Nogle fag bygger eksempelvis videre på kompetencer eller indhold i et andet fag eller danner fagligt eller analytisk grundlag for et senere fag på uddannelsen eller et sideløbende fag.

Denne del af formålet kan desuden indeholde en beskrivelse af, hvordan faget er relevant set ift. den studerendes senere beskæftigelse.