Aarhus Universitets segl

Alignment

Sammenhæng i studieordningen

Alignment handler om at skabe sammenhæng mellem uddannelsens kompetenceprofil, fagelementernes formål, faglige mål, undervisningsaktiviteter og prøveform. 

For at sikre alignment i en studieordning, skal der være en sammenhæng mellem nedenstående dele:

 • Kvalifikationsrammen for videregående uddannelser

  • Overordnet kompetenceprofil

  • De faglige mål for fagelementerne

  • Undervisnings- og arbejdsformer

  • Prøveformer

Princippet om alignment

Princippet om alignment er centralt for udviklingen af studieordninger både internationalt, nationalt og på AU.

Gennem alignment understøttes den studerendes kompetenceudvikling i forhold til de faglige mål og deltagelse i undervisningen.

Juridiske krav om alignment

Udover de didaktiske fordele ved alignment, er alignment et ufravigeligt juridisk krav som ses af følgende formuleringer fra bekendtgørelserne:

Der skal være sammenhæng mellem kvalifikationsrammen og uddannelsens kompetenceprofil:

 • Akkrediteringsbekendtgørelsen:

“Uddannelsernes mål for læringsudbytte vurderes i forhold til typebeskrivelserne for de enkelte uddannelser, som fremgår af kvalifikationsrammen for videregående uddannelse.”

Der skal være sammenhæng mellem undervisningsform og prøveform:

 • Eksamensbekendtgørelsen:

“Uddannelsen skal indeholde en variation af prøveformer, der skal afspejle undervisningens indhold og arbejdsformer.”

Der skal være sammenhæng mellem prøveform og fagets formål:

 • Eksamensbekendtgørelsen:

“Prøveformen skal tilgodese det enkelte fags eller fagelements formål.”

Der skal være sammenhæng mellem fagets faglige mål og prøveformen:

 • Eksamensbekendtgørelsen:

““ Bedømmelse af præstationer skal ske på grundlag af de faglige mål, der er opstillet for det pågældende fagelement .”