Aarhus Universitets segl

Tilrettelæggelse af undervisning og eksamen

Sammenhæng mellem læringsaktiviteter og eksamen (alignment)

Til hvert kursus udbudt på Aarhus BSS knytter der en eller flere prøver, der har til formål at evaluere de studerendes niveau. De faglige læringsmål for bedømmelsen fremgår af kvalifikationsbeskrivelsen for det enkelte kursus.

Underviserne er ansvarlige for at udarbejde hensigtsmæssige eksamensformer og udprøvningsstrategier, der understøtter læringsmålene for det enkelte kursus, og der bliver på institutter og i studienævn kvalitetssikret, at der er en passende alignment mellem undervisning og eksamen. Herudover sikres det, at der er en passende variation i eksamensformerne.

Som underviser kan du få hjælp til valg af undervisnings- og eksamensformer hos Centre for Educational Development (CED).

Studielederne får efter hver eksamenstermin adgang til karakteroversigter og dumpeprocenter i Power BI, og de holder på denne måde øje med, om der er systematiske problemer med bestemte kurser eller eksamensformer, der skal drøftes i studienævn og med de relevante undervisere.

Tilrettelæggelse af undervisning

Dekanen udstikker retningslinjerne for tilrettelæggelse og udvikling af undervisningen og administrerer eventuelle strategiske midler.

Studienævnet har ansvaret for at kvalitetssikre og kvalitetsudvikle uddannelser og undervisning, godkende læringsmål for de enkelte kurser og udarbejde og revidere uddannelsens samlede læringsmål. Studienævnet godkender ligeledes undervisningsplanen.

Tilrettelæggelsen af uddannelsen og uddannelsens elementer sker i tæt samspil mellem de faglige miljøer, studienævn samt studie- og institutleder.

Institutlederen er ansvarlig for at sikre bemanding og forskningsdækning af instituttets uddannelser og er i dialog med studielederen vedrørende rekvirering af undervisning. Hvert fag har en fagansvarlig, og fagansvaret (og dermed kvalitetssikringen af faget) ligger altid hos en intern, videnskabelig medarbejder, der forsker i det pågældende fagområde.

På uddannelser der er delt mellem flere institutter, rådgiver programpanelet studienævnene og institutledelserne omkring udvikling af uddannelsen, kursuselementerne og bemanding af undervisningen.

Underviserne formulerer klare og realistiske læringsmål for et pågældende kursus i overensstemmelse med uddannelsens kompetenceprofil og formidler læringsmålene til de studerende. Gennem planlægning og implementering af hensigtsmæssige undervisningsformer og læringsaktiviteter understøttes de studerendes tilegnelse af de opstillede læringsmål. Underviserne indarbejder den nyeste viden på deres forskningsområde i undervisningen og er i dialog med kollegaer om deres undervisning.

Den studerende forventes at lægge en betydelig og ansvarsfuld arbejdsindsats i undervisningen og i sin uddannelse. De studerendes kommentarer og generelle feedback i undervisningen inddrages i udviklingen af undervisningen.

Den praktiske tilrettelæggelse af undervisningen varetages af Aarhus BSS Studier, som offentliggør undervisningsplanen og skemaer for de enkelte uddannelser på de relevante platforme.

Centre for Educational Development yder forskningsbaseret rådgivning og sparring til de faglige miljøer, studienævn og ledelsen om undervisningsudvikling herunder didaktiske valg i undervisningsplanlægningen, alignment mellem undervisning og eksamen, progression i studieforløb og implementering af Educational IT.

Undervisningsevalueringer danner baggrund for evaluering og eventuel tilpasning af de enkelte kurser og uddannelsens helhed.

Tilrettelæggelse af eksamen

Det er alle i eksamensplanlægningen implicerede parters ansvar at bidrage til en hensigtsmæssig og effektiv planlægningsproces. Det overordnede mål med eksamensplanlægningen er at lægge fornuftige planer for de studerende, der ideelt set tilgodeser deres mulighed for at have fornuftige mellemperioder til forberedelse af de enkelte (ordinære) eksamener, samt sikre, at eksaminatorerne har rimelige arbejdsvilkår i forbindelse med eksamensafviklingen.

De generelle principper for eksamensplanlægningen indebærer:

 1. De ordinære eksamener afvikles som hovedregel i hhv. december-januar og maj-juni. Reeksamener afvikles som hovedregel i en i det til enhver tid gældende eksamensårshjul nærmere fastsat periode i februar samt i august. De bekendtgørelsesbelagte frister for bedømmelser skal selv sagt overholdes uanset, hvornår eksamenen er afviklet i praksis.
 2. Skriftlige eksamener vil i eksamensperioden som hovedregel blive afviklet tidligere end mundtlige eksamener af hensyn til den nødvendigvis længere bedømmelsestid.
 3. Afvikling af skriftlig eksamen foregår i tidsrummet mandag-torsdag kl. 9-19, fre- Page 2/3 dag kl. 9-18 samt lørdag kl. 9-15 (indtil kl. 16.30 ift. maksimum for dispensationer). Der sigtes så vidt muligt efter at afvikle eksamenerne mandag-fredag, men lørdag indgår som en almindelig dag i planlægningsfasen, dvs. at man som studerende kan forvente, at der undervejs i ens uddannelsesforløb vil være én eller flere eksamener, som falder på en lørdag. Det er i ekstraordinære tilfælde muligt også at afvikle skriftlige eksamener søndag og da efter samme rammer som lørdag.
 4. Afvikling af mundtlig eksamen kan som hovedregel foregå i tidsrummet mandag-fredag kl. 9-17. Det er også, hvis det er nødvendigt for at kunne få en fornuftig eksamensplan, muligt at afvikle mundtlig eksamen lørdag kl. 9-15.
 5. Den lokalemasse, der administreres af Aarhus BSS, er fælles, dvs. at institutterne og uddannelserne ikke råder over eller som udgangspunkt har fortrinsret til specifikke lokaler i forbindelse med undervisning eller eksamen – dog er det et grundlæggende princip, at det i forbindelse med såvel skemalægningen som eksamensplanlægningen i videst muligt omfang tilstræbes at placere undervisning og (mundtlige) eksamener i lokaler i nærheden af en uddannelses ”hjemsted”, dvs. i nærheden af fagmiljøet, instituttet, studenterorganisationerne, beslægtede fagmiljøer o.l. i Universitetsparken og på Fuglsangs Allé eller i Herning.
 6. Ved afvikling af mundtlige eksamener skal den studerende møde frem 1 time før ens forventede eksamenstid. Studerende, der skal op i løbet af den første time skal dog først møde op til eksamenstidspunktet. Dette gælder både ift. ordinær eksamen og reeksamen.
 7. Den (eller én af de) opgaveansvarlige VIPer skal være telefonisk tilgængelig for eksamenstilsynet som minimum den første time af en skriftlig eksamen eller i forbindelse med offentliggørelse af en hjemmeopgave. Hvis den opgaveansvarlige VIPer er bortrejst, kan dennes eksamensvagt varetages af eksamen-opgavegodkenderen/en faglig kompetent kollega.
 8. VIPer har mulighed for via de almindelige indmeldingskanaler fra instituttet til Aarhus BSS Studieplan at angive af institutlederen godkendte begrænsninger til placeringen af eksamenerne, som vedkommende er involveret i. Det er som udgangspunkt ikke muligt for VIPer at blokere for datoer for afvikling af skriftlige eksamener. ”Blokeringer”, der er indmeldt senere end den almindelige indmelding fra instituttet, forsøges imødekommet, men kan ikke garanteres.
 9. Eksterne eksaminatorer kan i forbindelse med mundtlige eksamener have ønsker til, hvornår de kan eksaminere, og disse ønsker søges imødekommet. Det er den relevante studieleders opgave at sikre forventningsafstemning herom i forbindelse med indgåede aftaler med eksterne undervisere/eksaminatorer.

Ansvar for kvalitetssikring af eksamensplan

 1. Den enkelte underviser/eksaminator har ansvar for at kvalitetssikre sin egen eksamensplan i forhold til det udkast, der sendes af Aarhus BSS Studieplan, dvs. at den enkelte underviser/eksaminator skal kontrollere, at der er overensstemmelse mellem de begrænsninger, vedkommende med institutlederens tilladelse har fået fremsendt fra instituttet til Studieplan, og udkastet til eksamensplan.
 2. Studielederen har ansvar for at sikre, at den samlede eksamensplan ser fornuftig ud set fra studenterside.
 3. Det er instituttets ansvar at sikre en samlet indmelding vedr. eventuelle rettelser til eksamensplanen til Studieplan – når fristen for rettelser er udløbet, anses eksamensplanen (efter tilretning på baggrund af indmeldingerne) for endelig.

Studentervenlige hensyn i forbindelse med eksamensplanlægning

 1. Lokalet passer til den givne eksamensaktivitet, således at den enkelte studerende har rimelige pladsforhold og arbejdsvilkår.
 2. Eksamensplanen er klar til de studerende i rimelig tid forud for de forestående eksamener.
 3. Det tilstræbes, at eksamensplanen for de ordinære eksamener så vidt muligt tilgodeser de studerendes mulighed for at have fornuftige mellemperioder til forberedelse af de enkelte eksamener.
 4. Af hensyn til studiemiljøet tilstræbes det at afholde de mundtlige eksamener i nærheden af de enkelte uddannelsers ”hjemsted”, dvs. i nærheden af fagmiljøet, instituttet, studenterorganisationerne, beslægtede fagmiljøer o.l. i henholdsvis Universitetsparken og på Fuglsangs Allé eller i Herning.

Gode historier

Efter ønske fra aftagere om flere digitale kompetencer i uddannelsen, har studieleder på kandidatuddannelsen i revision afholdt møde med undervisere og strategisk projektleder på BSS for digitale kompetencer, hvilket har resulterede i to udkast til kursusbeskrivelser.

De to udkast er sendt til kommentering hos aftagerpanel og revisorbranchen.

På baggrund heraf er der udarbejdet en kursusbeskrivelse til et nyt fag i Data Management and Analysis.