Aarhus Universitets segl

Undervisningsevaluering

Evaluering af undervisningsaktiviteter gennemføres på fakultetet vha. digitalt skema, der præsenteres for de studerende i Brightspace. Det er studielederens ansvar at sikre gennemførsel af og opfølgning på undervisningsevaluering. Dette sker i tæt samarbejde med den uddannelsesansvarlige. 

Som supplement til evaluering af egentlige undervisningsforløb evalueres også projektforløb. Projektforløb kendetegnes ved aktiviteter med 1:1 vejledning mellem VIP og studerende, eventuelt gruppe af studerende. Under projektforløb hører specialer, bachelorprojekter, erhvervsprojekter mv. 

Spørgsmål

Ved hver kursusevaluering præsenteres de studerende for et antal spørgsmål formuleret på AU-niveau, samt et antal spørgsmål valgt på studienævns- og uddannelsesudvalgsniveau. Endvidere har den enkelte kursusansvarlige mulighed for at supplere med egne spørgsmål. 

Spørgsmål til projektevaluering udvælges af studienævnene.

Indsamling af evalueringer

Evalueringen gennemføres for hvert kursus i slutningen af undervisningsperioden, men før eksamensperioden. Tidspunktet for evalueringen er fastlagt, så der er mulighed for den kursusansvarlige at drøfte evalueringsresultatet med de studerende.

Opfølgning

Umiddelbart efter evalueringsperioden generes en rapport for det enkelte kursus, som den kursusansvarlige har adgang til. Rapporten genereres dog kun, hvis der har været et vist antal studerende tilmeldt kurset. 

Endvidere genereres rapporter for alle kurser under et uddannelsesudvalg. Denne rapport gøres tilgængelig for den uddannelsesansvarlige. Resultat af undervisningsevaluering behandles systematisk på møder i de respektive uddannelsesudvalg som led i den løbende udvikling af de enkelte kurser og de samlede uddannelser. Den uddannelsesansvarlige afrapporterer til institutlederen. Institutlederen har ansvar for opfølgning på undervisningsevalueringer, særligt vedr. personalemæssige handlinger. 

Endelig får studielederen adgang til en rapport, der dækker alle kurser under alle uddannelser, som studielederen dækker. 

Evalueringsrapporter, der ikke indeholder de individualiserede tilbagemeldinger, offentliggøres på AU’s hjemmeside. 

Aggregerede resultater fra undervisningsevalueringer indgår i den årlige datapakke, som drøftes på det årlige statusmøde om uddannelsens kvalitet.