Aarhus Universitets segl

Tilrettelæggelse af eksamen

Eksamensplanlægning

Det overordnede hensyn ved planlægning af eksamener er, at studerende ikke må opleve, at to prøver falder samme dag. Dog accepteres overlap, hvor der er tale om, at afleveringsfrist er den sidste dag i en eksamensperiode for ”skriftlige opgaver”, f.eks. projekter. 

Ved planlægning af eksamener tages særligt hensyn til førsteårsstuderende, således at deres eksamener så vidt muligt placeres jævnt fordelt over hele eksamensperioden, og derved give de studerende mest mulig luft mellem de enkelte eksamener. 

Der planlægges ikke eksamener på søndage, helligdage, dagen før juleaften, samt hverdage mellem jul og nytår skal så vidt muligt undgås. 

Faser i eksamensplanlægningen 

 1. Først planlægges skriftlige prøver for kurser, der følges af studerende fra forskellige uddannelser (disse eksamener placeres over hele eksamensperioden).
 2. Prøver for obligatoriske kurser planlægges herefter, så der gives mest mulig luft ift. planlagte prøver for de tværgående kurser.
 3. Store mundtlige eksamener sker så vidt muligt i holdinddeling efter hvilke uddannelser de studerende kommer fra, så eksamensdatoerne passer ift. skriftlige prøver.

Hjemmeopgaver:

 • I perioden hvor hjemmeopgaver er med 24-48 timer fra udlevering til aflevering, planlægges der ikke eksamener for studerende, der deltager.
 • Hvis det ikke er 24-48 timers opgaver, planlægges afleveringsfristen sidste dag i eksamensperioden og andre eksamener kan planlægges.

Lokalesituation:

 • Ved både skriftlige og mundtlige prøver skal der tages hensyn til lokalesituationen
 • Der skal koordineres både på tværs af universitetet og lokalt, således at flere lokaler benyttes til både mundltlige og skriftlige prøver.

Individuelle hensyn:

 • Der tages så vidt muligt hensyn til ønsker fra eksaminator og censor ift. placering af prøver.
 • I meget begrænset omfang tager individuelle hensyn til studerende i planlægningen.

Kvalitetssikring af eksamensopgaver

For at sikre kvaliteten af eksamenerne opereres efter følgende principper på Faculty of Technical Sciences:

 • Eksamen skal flugte med kursets indhold, herunder læringsmål og indholdet i løbet af semestret (litteratur, opgaver, undervisning).
 • Eksamensspørgsmålene bør være dækkende, så der testes bredest muligt i forhold til emner, og være tilpasset eksamensformen. Desuden skal progressionen på uddannelsen indtænkes i formuleringen af eksamensspørgsmålene.
 • Alle studerende skal stilles lige i eksamenssituationen, så hvis tidligere eksamensopgaver er stillet til rådighed for de studerende, skal disse gøres tilgængelig for alle studerende på kurset via Brightspace.
 • Der må ikke genbruges eksamensspørgsmål fra tidligere eksamener. Genbrug af eksamensspørgsmål kan resultere i omprøve. Hvis hensigtsmæssigt, kan der dog anvendes variationer af tidligere eksamensspørgsmål. Variationen skal i givet fald sikre, at de studerende ikke har besvaret identiske opgaver i løbet af kurset eller ved tidligere eksamener.

Om variationer af eksamensopgaver

Variation kan opnås selv ved mindre ændringer af en opgave, som betyder, at den studerende skal forholde sig til en ny situation sammenlignet med en tidligere udgave af opgaven.
Mindre ændringer kan eksempelvis betyde, at den studerende skal anvende anden viden, metode, færdigheder eller kompetencer i forhold til tidligere, eller at den studerendes overvejelser bliver anderledes, eller at den mest korrekte besvarelse bliver en anden end i tidligere udgaver.
Det er vigtigt, at du som opgavestiller overvejer de faglige argumenter for, hvorfor der er tale om en tilstrækkelig ny situation for de studerende i forhold til tidligere opgavesæt.

I forbindelse med Multiple Choice-eksamener må man gerne opbygge en opgavebank, der sikrer en tilpas variation i eksamensspørgsmål fra opgavesæt til opgavesæt.

Find desuden mere viden om eksamenssituationen og -opgaver på AU Educate.