Aarhus Universitets segl

Undervisningsevaluering

Formål med undervisningsevaluering

Den halvårlige evaluering af uddannelsernes kurser giver et systematisk indblik i de studerendes oplevelse og vurdering af undervisningen. Formålet med undervisningsevaluering er

 • at tilvejebringe et systematisk indblik i de studerendes oplevelse og vurdering af undervisningen.
 • anvende evalueringsresultaterne som væsentligt grundlag for at
  • tilrettelægge kursusforløb,
  • vælge undervisningsmetoder, -aktiviteter og -indhold
 • og derved gennemgående at have fokus på at understøtte de studerendes læring bedst muligt.

Evalueringens fokus

På Health er der udarbejdet standardspørgsmål, der anvendes i samtlige undervisningsevalueringer på tværs af uddannelser. Evalueringens fokus understøtter universitetets målsætning om at udbyde fagligt stærke og sammenhængende uddannelser i et motiverende studie- og læringsmiljø (jf. AUs kvalitetspolitik).

På bachelor- og kandidatuddannelser evaluerer vi følgende aspekter af undervisningenved at spørge til de studerendes vurdering af:

 1. Udbytte af undervisningen (fælles for hele AU)
 2. Mulighed for i kurset at få feedback/vejledning på faglige præstationer (fælles for Health)
 3. Hvordan kursets tilrettelæggelse understøtter egen læring (fælles for Health)
 4. Omfang af læringsaktiviteter i forhold til kursets ECTS (fælles for Health)
 5. Om undervisningsformen er tilpas involverende og aktiverende (fælles for Health)
 6. Om brugen af digital læringsteknologi (i og uden for undervisningen) understøtter egen læring (fælles for Health fra F23)

Vi spørger derfor de studerende,

 • hvilke dele af kurset, de særligt mener har bidraget til egen læring 
 • om forslag til forbedringer, eller om der er noget, de har savnet

På eftervidereuddannelser (EVU) spørger vi til de studerendes vurderinger af:

 1. Det faglige samspil mellem studerende og undervisere  
 2. Relevansen i forhold til udviklingen af egne kompetencer 

Spørgsmål på kursusniveau

Kursusansvarlig har inden semesterstart mulighed for at tilvælge evalueringsspørgsmål, der er særligt relevante for det specifikke kursus.

Sådan foregår undervisningsevaluering på Health

Hvert semester evalueres alle ECTS afgrænsede undervisningsforløb.

Processen involverer:

 • Kursusansvarlig, undervisere og studerende i forbindelse med undervisningen
 • Kursusansvarlig og undervisningsteams i opfølgning på evalueringen og planlægning og udvikling af undervisningsforløb.
 • Fakultetets kvalitetsorganisation – og dermed
  • Studieleder
  • Studienævn
  • Institutledelse
  • Prodekan for uddannelse

Du kan læse mere om den konkrete gennemførsel af og opfølgning på undervisningsevalueringer i retningslinjen for undervisningsevaluering på Health. Retningslinjen har som formål

 1. at understøtte kvalitetsudvikling af undervisning og uddannelse både i det fagnære miljø og i kvalitetsorganisationen.
 2. at understøtte, at de forskellige aktører kan engagere sig i evaluerings- og opfølgningsprocessen, og
 3. at sikre, at der er sammenhæng og relevante koblinger mellem de fagnære miljøer og kvalitetsorganisationen.

Betydning for dig på Health

Studerende

Ved at besvare evalueringsspørgsmålene får de studerende en stemme og giver værdifuld feedback til alle, der arbejder med uddannelse på fakultetet. Deltaglse i evalueringen bidrager til:

 • at vi bevarer og udvikler på de dele af undervisningen, der fungerer godt

 • at få sat spot-light på de dele af undervisningen, vi kan forbedre.

Forventningsafstemning mellem undervisere og studerende i starten af kurset, midtvejsstatus og opsamlende dialog om kursusevaluering kan give studerende

 • en forståelse for de pædagogiske og didaktiske valg, underviserteamet træffer i forbindelse med kurset 
 • grundlag for refleksion over egne og andres læreprocesser 

Undervisere og kursusansvarlige

For undervisere og kursusansvarlige er evalueringerne et udviklingsværktøj.

Evalueringerne er en mulighed for at få viden om, hvordan undervisning og læringsaktiviteter opleves af de studerende. Evalueringsresultater og dialog med studerende om undervisningen er et naturligt afsæt for kollegial sparring. Det kan være i dit underviserteam, i formum med andre kursusansvarlige eller i et uformelt netværk med andre gode kollegaer. 
Det styrker underviseres kompetencer at engagere sig i evaluering og udvikling af egen undervisning og hele kursusforløb. Derfor er det også meritgivende i henhold til rammeværk for meritering af undervisning. 

Centre for Educational Development (CED), der er universitetets pædagogsike enhed, bidrager med sparring ift. udviklingsmuligheder. 

Studienævn og studieledere

For studienævn og studieledere er undervisningsevaluering et kvalitetssikrings- og kvalitetsudviklingsværktøj i relation til undervisningens og uddannelsens faglige kvalitet.

Studienævnet har ansvar for at følge op på evalueringerne i forhold til uddannelsernes indhold, struktur, sammenhæng og niveau mm. Det foregår i samarbejde med studielederen.

Studielederen har ansvar for at sætte gang i eventuelle initiativer og ansvar for at følge op.

Institutledere og viceinstitutledere

For institutledere og viceinstitutledere er evalueringerne et kvalitetssikrings- og kvalitetsudviklingsværktøj. De har særlig fokus på undervisernes pædagogisk-didaktiske kompetencer.

Institutleder og viceinstitutleder har ansvar for at følge op på evalueringerne i forhold til personalemæssige aspekter.
På institutniveau indgår svar på de spørgsmål, der er fælles for AU og Health, som indikator for kvalitet i undervisningen på uddannelserne. Resultaterne behandles på de årlige statusmøder og i de uddannelsesevalueringer, der gennemføres hvert 5. år. 

Sådan er vores proces for undervisningsevaluering

Vi evaluerer alle ECTS-afgrænsede undervisningsforløb hvert semester.

Evalueringen er bygget op om en fælles model og nogle fælles spørgsmål. På den måde kan vi følge udviklingen over tid og sammenligne vores forskellige undervisningsforløb på tværs af uddannelser.

I proceduren for undervisningsevlauering på Health kan du læse mere om processen for undervisningsevaluering, herunder hvilken rolle du har ifm. forberedelse, evaluering og opfølgning. 

Offentliggørelse af evalueringsresultater

Vi er forpligtet til løbende at offentliggøre dele af vores evalueringsresultater.

De studerendes svar på åbne spørgsmål er ikke med i det materiale, vi offentliggør. Det er udeladt af hensyn til studerendes og underviseres anonymitet.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Du er velkommen til at kontakte din studieleder eller Health Studier, hvis du har spørgsmål til undervisningsevaluering, eller har du brug for flere informationer om oplysningerne på denne side.