Aarhus Universitets segl

Forskningsbasering/Videngrundlag

Formål

Formålet med vores arbejde på Health inden for dette område er at kunne levere uddannelser med rod i dyb, forskningsbaseret faglighed, og baseret på den nyeste viden inden for området.

Sådan arbejder vi med forskningsbasering på Health

På Health arbejder vi med at levere forskningsbaserede uddannelse med udgangspunkt i tre overskrifter:

  1. Uddannelsen og underviserne
  2. Undervisningen
  3. Udvikling af uddannelse og undervisning

Læs mere i Notat om forskningsbaseret uddannelse og uddannelsernes videngrundlag på Health, AU

Uddannelsen og underviserne

Det er aktive forskere, der er ansat på universitetet, der leverer det meste af vores undervisning til de studerende. Det er den måde, vi sikrer, at vores uddannelser bliver forankret i forskningsmiljøerne.

Hvert institut har en formel organisering af uddannelses- og undervisningsopgaven. Den rummer en klar ansvarsfordeling, der understøtter forskningsbaseringen. Du kan se institutternes rolle og ansvarsfordeling på siden "Kvalitetsorganisationen". 

Når vi ansætter videnskabeligt personale og deltidsundervisere, har vi et fælles sæt kriterier, som vi tager udgangspunkt i. Vi har også klart formulererede retningslinjer for, hvem der må undervise og eksaminere på Health. Begge dele er med til sikre det forsknings- og vidensbaserede fundament for vores uddannelser.

Undervisningen

Forskningsbaseret undervisning indebærer, at de studerende får undervisning i:

  • de nyeste forskningsresultater

  • fagenes teori og videnskabelige metoder.

For at de studerende opnår færdigheder og selvstændig kompetence på rette niveau, skal der gennem uddannelserne være en rigdom af aktiviteter, der giver de studerende mulighed for at deltage i og selvstændigt arbejde med forskellige dele af den videnskabelige proces. 

Professionsbachelorerne giver vi mulighed for at arbejde selvstændigt med forskellige dele af udviklingsorienteret arbejde. I de kommende år arbejder vi på at styrke forskningsintegrationen.

Udvikling af uddannelse og undervisning

I de kommende år vil vi også arbejde med at udvikle uddannelserne, så de studerende opnår stærke digitale kompetencer. Det sker først ved en forberedende indsats på tværs af fakultetet og efterfølgende en indsats centreret omkring udvikling af uddannelsernes kernecurriculum.

Retningslinjer for hvem der må undervise og eksaminere på Health 

Retningslinjerne skal:

  • Skabe klarhed over hvem der må undervise og eksaminere på Health
  • Sikre forskningsbaseret undervisning
  • Understrege institutlederens ansvar for, at de videnskabelige medarbejdere  har opdaterede kompetencer i forhold til at varetage undervisnings- og eksaminationsopgave

Health institutter har jævnligt henvendt sig med ønske om at få udvidet den kreds, som kan undervise og eksaminere, og i december 2013 blev retningslinjerne revideret første gag. Senest har Health Uddannelsesforum revideret retningslinjen i marts 2021. 

Sådan kvalitetssikrer vi videngrundlaget på uddannelserne på Health

Vi vurderer vidensgrundlaget på vores uddannelser på de årlige statusmøder for Healths uddannelser og i de 5-årlige uddannelsesevalueringer.

Vurderingen af vidensgrundlaget tager udgangspunkt i følgende:

Bemandingsplaner 

Bemandingsplanerne dokumenterer forskningsdækningen/videngrundlaget på uddannelserne og er institutlederens ansvar. Det er institutleders ansvar at udarbejde en bemandingsplan for de uddannelser som udbydes af instituttet.  

VIP-dækningsgrad af minimumstimetal 

På AU er det besluttet at andelen af undervisningstimer, hvor der er en VIP til stede, er en indikator for forskningsdækningen af undervisningen. Hvordan indikatoren mere præcist er defineret og opgjort samt grænseværdierne for hhv. tilfredsstillende kvalitet (grøn), kvalitet der kræver opmærksomhed og drøftelse af mulige tiltag (gul) og kvalitet der er kritisk og hvor der skal iværksættes konkrete tiltag (rød), fremgår af datapakkerne i Power BI. 

Institutlederredegørelse (kun ved 5-årige uddannelsesevalueringer) 

Ifm. de 5-årige uddannelsesevalueringer udarbejder Institutleder en redegørelse, der har til formål at sikre en systematisk opfølgning på forskningsbaseringen af uddannelsen. Redegørelsen indeholder en status på forskningsbaseringen, en refleksion over sammenhængen mellem forskningsmiljøerne og uddannelseselementerne samt en fremadrettet strategi for forskningsdækningen af uddannelsen. Læs mere på siden "Kvalitetsprocesserne".