Aarhus Universitets segl

Samarbejde med aftagere

Samarbejde med aftagere gennem aftagerpaneler og –fora

På Arts har vi en konstant opmærksomhed på at sikre uddannelsernes indhold og de studerendes færdigheder og kompetencer, således at de er relevante for aftagere og samfundet som helhed.

Den systematiske dialog mellem institutterne og aftagere af dimittenderne foregår i aftagerpaneler, hvor aftagere mødes med den nære uddannelsesledelse. Den systematisk aftagerdialog skal sikre, at uddannelsernes indhold matcher de færdigheder og kompetencer, som arbejdsmarkedet efterspørger både nu og i fremtiden, således at dimittender fra Arts er attraktive medarbejdere.

Aftagerpanelerne fungerer som sparringspartner og rådgivere for institutledelsen og studienævn om udviklingen af de relevante uddannelser. Aftagerpanelernes anbefalinger inddrages i den strategiske uddannelsesplanlægning, herunder ved fastlæggelsen af visioner og kompetencebeskrivelser for uddannelserne, uddannelsernes faglige profil, læringsprincipper samt tilrettelæggelse af studie- og karrierevejledning.

Samarbejde med aftagere i undervisning og i karriereskabende aktiviteter

På Arts arbejder vi kontinuerligt med den løbende kontakt med aftagerne. Herigennem bliver både studerende, undervisere og karrierekonsulenter klædt på til bedre at forstå aftagernes virkelighed, behov og sprog. Gennem den løbende kontakt med aftagere bliver de studerende klædt på til at sætte ord på egne kompetencer og hvad de kan bidrage med både i relation til en arbejdsgiver og til samfundet generelt. Undervisere og Arts Karriere kan, gennem den løbende kontakt med aftagere, understøtte de studerende i deres arbejde med at skabe koblingen mellem teori, praksis og aftagernes virkelighed.

De studerende har i løbet af deres uddannelser en række muligheder for at komme i kontakt med aftagerne både indenfor rammerne af selve uddannelsen og indenfor de tilbud som Arts Karriere fasciliterer. Målet er at de studerende får størst mulig (karriere)læring og aftagerne får øje på værdien af at ansætte en kandidat fra Arts.

Den løbende kontakt med aftagere kan være med erhvervsliv, organisationer, institutioner og foreninger, og den kan have mange forskellige former og formål; oplæg med alumner, viden om arbejdsmarked og studerende, samarbejde om projektorienterede forløb, studiejob, særlige projekter, erhvervsspeciale og inddragelse af aftagernes problemstillinger i undervisningen mv.
Ved at præsentere disse forskellige samarbejdsmuligheder for de studerende, møder de studerende den diversitet af muligheder som aftagerne repræsenterer. Vi ved af erfaring at der er vigtigt at  de studerende udvider deres horisont når de tænker på fremtiden, således at  de får øje på andre muligheder end dem, som en given uddannelse historisk er forbundet med.

På Arts lytter vi til aftagernes perspektiver for, så vidt det er muligt i forhold til uddannelsernes indhold og struktur, og søger at inddrage aftagernes virkelighed i den dannelsesramme, vi skaber for de studerende på Arts.

Aftagere i det løbende kvalitetsarbejde

Aftagerne inviteres til at give feedback på udvikling af hele uddannelser. Dette sker i en høring, hvor aftagere modtager et gennemarbejdet udkast til en ny studieordning. Aftagernes input medtages i den sidste del af det fagnære arbejde med studieordningen.

I forbindelse med uddannelsesevalueringerne involveres aftagere på to forskellige måder. Udvalgte aftagere bliver tilbudt muligheden for, at kommentere på fagmiljøets evalueringsrapport forud for evalueringsdagen ved hvilken en udpeget aftagerekspert deltager. Der er opstillet kriterier for, hvem der kan inviteres som aftagerekspert, og det er i sidste ende prodekan for uddannelse, som godkender indstillingen af de eksterne eksperter.  

Gode historier

Stay Relevant

Arts har siden 2017 samarbejdet med kommuner og virksomheder om afholdelse af case competionen Stay Relevant. Det er et format, hvor de studerende arbejder med aktuelle problemstillinger fra de deltagende virksomheder og kommuner.

De studerende oplever, hvordan de kan omsætte deres akademiske kompetencer og faglighed til konkrete løsninger på virksomhederne aktuelle problemstillinger. I processen er de studerende understøttet af designmentorer, så de opøver hands-on færdigheder i arbejdet med designprocesser.

Læs artikel om den seneste afholdte case competition i 2022, hvor studerende kom med løsninger på opgaver stillet af Syddjurs Kommune og lokale kulturinstitutioner.

Alumner som gæsteoplægsholdere

På Arts har vi ved udgangen af 2022 søsat et pilotprojekt, hvor alumner selv kan skrive sig op som gæsteoplægsholdere. Når en alumne har skrevet sig op, har vedkommende sagt ja til at medarbejdere fra fakultetet kan kontakte dem med henblik på at holde et oplæg. Oplæg kan være både de personlige fortællinger, der kan inspirere og afmystificere overgangen fra uddannelse til arbejde for de studerende og de mere faglige oplæg, hvor en alumne kan bidrage med viden om, hvordan vedkommende benytter sin faglighed i konkrete sammenhænge i sit professionelle virke.

Gæsteoplægsholderportalen ligger her

Gennem underviseres og alumners netværk udvides antallet af oplægsholdere. Adgangen for en alumne går via Faculty of Arts-hjemmesiden.