Aarhus Universitets segl

Uddannelsesevaluering

Formål

Formålet med en uddannelsesevaluering er at evaluere en uddannelses kvalitet, styrker og svagheder med henblik på at udvikle kvaliteten af uddannelsen.

Til uddannelsesevalueringen inviteres et panel af eksterne eksperter. Formålet er at udfordre ledere, medarbejdere og studerende i deres tænkning om uddannelsen. Eksperterne kommer bl.a. med anbefalinger til, hvad uddannelsen fremadrettet bør arbejde videre med. Det kan f.eks. være anbefalinger til hvordan vi styrker uddannelsens relevans på arbejdsmarkedet eller hvordan vi udvikler de fagområder, der er særligt vigtige for at fremtidssikre uddannelsen.

Vi evaluerer vores uddannelser hvert femte år. I turnusplanen for uddannelsesevalueringer på Health kan du se, hvornår uddannelserne på Health gennemgår uddannelsesevaluering. 

Sådan er vores proces

Uddannelsesevalueringen sker på et dialogmøde mellem de centrale aktører på uddannelsen samt minimum to eksterne eksperter. Uddannelsesevaluering adskiller sig fra de årlige statusmøder ved at gå mere i dybden og i særlig grad forholde sig til uddannelsen set i et helhedsperspektiv og samfundsperspektiv. Udgangspunktet for dialogen på evalueringsmødet er et større datamateriale, og der er flere deltagere.

Det er studieleder i samarbejde med studienævn, der peger på hvilke områder af uddannelsen, der kan have behov for udvikling. Vurderingen tager udgangspunkt i datamaterialet (datapakke med kvalitetsindikatorer og andet supplerende relevant data) samt studieleders og studienævnets egen viden om og erfaringer med uddannelsen.

Til evalueringsmødet forbereder studieleder og studienævn derfor en selvevalueringsrapport med forslag til drøftelsespunkter. Drøftelsespunkterne er udgangspunktet for dialogen på mødet.

På evalueringsmødet kommer de eksterne eksperter og de øvrige mødedeltagere med deres anbefalinger. Hvilke konkrete handlinger vi sætter i gang for at sikre og udvikle kvaliteten af uddannelsen besluttes på et intern opfølgningsmøde efter evalueringsmødet med deltagelse af prodekan for uddannelse, viceinstitutleder og studieleder. 

I retningslinjen for uddannelsesevalueringer på Health kan du læse mere om processen før, under og efter evalueringsmødet. 

Mødedeltagere

Til evalueringsmødet deltager:

 • Faglig ekspert (minimum én)
 • Aftagerekspert (minimum én)
 • Prodekan for uddannelse
 • Institutleder
 • Viceinstitutleder(e) for uddannelse 
 • Studieleder 
 • Uddannelsesleder(e)
 • Studerende (studienævnsnæstformand og én anden studerende - og gerne en repræsentant fra hver uddannelse ved studienævn med flere uddannelser) 
 • Uddannelseschef
 • Repræsentant fra CED (Centre for Educational Development) 
 • Studienævnsbetjener.

I retningslinjen for uddannelsesevalueringer på Health kan du læse mere om hvilken rolle, du har før, under og efter evalueringsmødet

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Har du spørgsmål til kvalitetsprocesserne på Health, eller har du brug for flere informationer om oplysningerne på denne side?

Så er du velkommen til at kontakte Prodekan for Uddannelse Lise Wogensen Bach (lwb@au.dk) eller kvalitetsmedarbejder i Health Studier Julie Fallesen (jnf@au.dk)